FR EN DE
De oprichting van het Gedenkteken

Op 11 juni 1946 legt de socialistische volksvertegenwoordiger Gaston Hoyaux een eerste wetsvoorstel neer bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Als oud-gevangene van Breendonk en het concentratiekamp van Buchenwald drukt hij de wens uit om op de resten van het fort, op deze ‘heilige plaats’, een ‘Monument ter herinnering en erkenning’ op te richten.  Deze plaats zou een ‘actief en permanent centrum van brede burgerlijke propaganda’ moeten worden.


Het wetsvoorstel volgt het traditionele wetgevende parcours : bespreking in de commissie van Landsverdediging, bespreking van de amendementen, goedkeuring in de Senaat. Op 10 juli 1947 neemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet aan met absolute meerderheid (167 stemmen op 169, twee volksvertegenwoordigers onthouden zich).


Op 19 augustus 1947 ondertekent Prins Karel de wet tot de oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk. Het Gedenkteken wordt een autonome publieke instelling, beheerd door een raad waarin oud-gevangenen of hun rechthebbenden ruim vertegenwoordigd zijn.

De wet legt op duidelijke wijze de dubbele opdracht van het Gedenkteken vast : aan de ene kant « te waken over de bestendige bewaring van de gebouwen en werken van het Fort », anderzijds « alle nuttige maatregelen te nemen opdat het aandenken van het Fort van Breendonk alsook van de gebeurtenissen die er plaats vonden, levendig blijven in de geest van de Natie, haar burgerzin aanwakkere en de vaderlandlievende opvoeding van de jeugd bevordere ». Van bij het begin legt de wet de pedagogische opdracht van het Gedenkteken vast.


Op 16 oktober 1947 verschijnt de lijst met de namen van de eerste beheerders van het pas opgerichte gedenkteken. Tussen hen bevinden zich de volgende oud-gevangenen van Breendonk of hun rechthebbenden :


Actualiteit

Algemeen
Morgen
Vandaag
Gisteren

Bezoek aan het Gedenkteken

Wie zijn we
Het Gedenkteken
Geschiedenis
Virtueel bezoek (360°)
De kunstenaars

Frequently Asked Questions

Geschiedenis
Praktisch
Plan van het fort

Algemene inlichtingen

Openingsuren
Bereikbaarheid
Inkomprijzen
Begeleid bezoek
Restaurant
Fotograferen
Reglement van het bezoek

Leerkrachtenhoek

Inleiding
Praktische gegevens
Infrastructuur
De audiovisuele getuigenissen
Interactieve zaal
Gedenkboek
Plan van het parcours
Pedagogisch dossier
Seminaries
Bibliografie

Contacten en links

Guestbook
Contacteer ons
Links

Online reservering

Seminaries

Fototheek